Elektronikus személyazonosító igazolvány (Eszig)
 
A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!
Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

 

A kérelem benyújtása 
A kérelem benyújtásához időpontot kell foglalni a consulate.lis@mfa.gov.hu emailcímen. A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.
Bemutatandó iratok, a kérelem rögzítése
Állandó személyazonosító igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja.
Kérjük, hogy a kérelem benyújtásához az alább felsoroltak közül mindent hozzon magával, amivel rendelkezik:
érvényes vagy 1 éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolvány; 
érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél;
lakcímkártya;
névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.

 

Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezik, de azokat az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor a személyazonosító igazolvány iránti kérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról - az okmány érvénytelenítése érdekében - hatósági jegyzőkönyvben szükséges nyilatkozni, amelyet a helyszínen rögzítünk.
 
Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel nem rendelkezik, akkor a fentieken túl szükséges a személyazonosság igazolására az alábbi okmányok valamelyike: 
érvényes magyar vagy az Európai Unió más tagállama által kiállított kártya formátumú vezetői engedély
érvényes külföldi útlevél

 

Doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban a doktori cím nem szerepel - be kell mutatni a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát.

 

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek minden esetben be kell mutatniuk eredeti honosítási okiratukat. Továbbá az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

 

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, be kell mutatni a másik szülő szülői felügyeleti jogának megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a kérelemhez csatolni kell a távol lévő szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát. Mintaként használható az „Útlevél 12 év alatti gyermekeknek” letölthető nyilatkozati forma. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell! 12 éven aluli gyermek kérelme esetén minden esetben hozzanak egy hivatásos fényképész által készített fehér hátterű igazolvány képet a gyermekről. A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

 

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. 

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.
Nem kell ujjnyomatot adni ha:
a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
ujjnyomat adására fizikailag képtelen (ez esetben a kérelemhez orvosi igazolást szükséges csatolni!)
ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen (ilyenkor az ügyfél részére az okmány csak 1 éves érvényességgel állítható ki) 
FONTOS! Amennyiben a személyi igazolvány igénylésekor a kérelmező hozzájárul az ujjnyomat adatainak tárolásához, az okmány elvesztése, eltulajdonítása esetén lehetőség lesz annak ügyfélkapun keresztül történő pótlására (az új okmány azonos érvényességi idővel kerül kiállításra). Ellenkező esetben az ujjnyomat adatok az okmány kiállításakor törlődnek a nyilvántartásból, így pótlásra sem lesz lehetőség, csak új kérelem benyújtására, amihez ismét személyes megjelenés szükséges.
A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes. További információk az e-funkciókról a www.eszemelyi.hu oldalon olvashatók.

 

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése
Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.
Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

 

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése
A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az Eszig kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az Eszig birtokában (két telefonszám rögzítésére van lehetőség).

 

Eljárási idő, az okmány érvényessége, a kérelem elutasítása
A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint az eljáró hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, a döntést legkésőbb 8 napon belül meg kell hozni.
Figyelem! Az eljárási határidőbe az okmányoknak a Magyarországról a külképviseletre történő kiszállítása, valamint a postai kézbesítés ideje nem számít bele, így az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 5-8 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyi igazolványokat, és értesíti ki az ügyfeleket.
Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket a személyi igazolvány kézhezvétele előtt, mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

Az Eszig érvényességi ideje:
- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az Eszig 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az Eszig 2019. április 5-ig lesz érvényes);
- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;
- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.
A 70. életévet betöltött jogosult - abban az esetben, ha ujjnyomat adása sikeres volt, és a kérelmező nem letelepedett, oltalmazott jogállású személy vagy menekült- kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

 

A kérelem elutasítása, jogorvoslat
A kérelem elutasítására akkor kerül sor, ha az ügyfél
olyan külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének kérelmezéséről nem gondoskodott, amely a névviselésére is hatással van;
nem szerepel a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban;
a személyi adat-és lakcímnyilvántartás passzív állományában szerepel (pl. korábbi külföldre távozás okán);
utazásban korlátozott (külföldre utazási tilalom hatálya alatt áll).
A kérelmező az elsőfokú elutasító határozat ellen fellebbezést nyújthat be, melyet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő. A fellebbezést azon a külképviseleten kell benyújtani, amely a megtámadott döntést hozta.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről a kérelmezőnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

 

Az eljárás illetéke és díja
Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

Az Eszig kézbesítése
A lisszaboni külképviseleten csak azon Eszig kézbesíthető, amelyet a lisszaboni konzulátuson kérelmeztek, vagyis nincs lehetőség a belföldön beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére, és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére! Az okmányt a konzulátuson személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a külképviselettől az Eszig postai úton való kézbesítését a külföldi címére.