EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását;
 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv a kérelem benyújtásakor és az eskü letétele előtt is ellenőrzi);
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtania:

 • a születési anyakönyvi kivonatát;
 • családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.);
 • az egykori magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.).

Elsődlegesen a felmenő anyakönyvi kivonata alkalmas a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására. A „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. A felmenő egykori magyar állampolgárságának igazolására alkalmas pl.: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél. A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi/lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 előttről szól.

A kérelemhez mellékelni kell egy darab igazolványképet.

Az egyszerűsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja az önéletrajzot és a névmódosítási kérelmet is.

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban minden idegen nyelvű okiratról hiteles fordítást kell csatolni, az amerikai dokumentumok fordításával kapcsolatban itt talál információt.

Az OFFI Zrt.-vel is készíttethet fordítást.

 • Romániában az igazságügyi minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók készíthetnek hiteles fordítást.
 • Ukrajnában az ukrán közjegyző által záradékolt fordítások, továbbá az országos kereskedelmi és iparkamara és a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordítások hitelesek.
 • Szerbiában a bírósági tolmácsok készíthetnek hiteles fordítást.
 • Szlovákiában a bírósági fordítók készíthetnek hiteles fordítást.
 • Szlovéniában az igazságügyi minisztérium által jegyzékbe vett tolmácsok készíthetnek hiteles fordítást.

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik:

 • hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
 • többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,
 • utónevük magyar megfelelőjét.

A névmódosítási kérelmet okirattal kell alátámasztani. Névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma. A kérelmező saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének írásmódját korabeli magyar állami hatóság által kiállított okirattal tudja igazolni. A kérelmet alátámasztó okirat elsősorban a kérelmező vagy felmenője magyar anyakönyvi kivonata, továbbá az anyakönyvi bejegyzés alapján kiállított, a személyi adatokat közhitelűen igazoló okmány. Ezek egybeesnek a kérelmező vagy felmenője egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okiratokkal.

A magyar nyelvtől és névviseléstől idegen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben – orosz, ukrán, belorusz – szokásos apai név) vagy nemre utaló végződés (-ová, -a) elhagyható a névmódosítás keretében. A kérelem igazolására külön okiratot nem kell bemutatni, a szükséges adatokat a születési anyakönyvi kivonat tartalmazza. A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével egyidejűleg lép hatályba.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban a házastársaknak külön-külön kell a törvényben előírt feltételeket igazolni, így a felmenő egykori magyar állampolgárságát. Kedvezményes honosítását azonban kérheti a magyar állampolgárral legalább tíz éve, vagy amennyiben közös gyermekük született, legalább öt éve fennálló, érvényes házasságára hivatkozva a nem magyar állampolgár házastárs is, ha magyar nyelvtudását igazolja. (Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.)

A kérelemről a köztársasági elnök dönt. Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén 4-5 hónap után lehet általában eredményt várni.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított magyarországi polgármester előtt vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését – 2007 óta kötelezően – követi a hazai anyakönyvezés. A honosítást és visszahonosítást kérők külföldön történt születésének, házasságkötésének és bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezéséhez adatlapot kell kitölteni, melyet a honosítási kérelem benyújtásakor kell a csatolt iratanyaghoz mellékelni.

Ezúton kívánjuk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi.

További információért kérjük, keresse fel az alábbi honlapot:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras

Kérelem nyomtatványok