MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

I., Az eljárás megindítása, időtartama

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor.

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya rendelkezik hatáskörrel.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. A Konzulátus csak átveszi a dokumentumokat és továbbítja azokat az illetékes magyar hatóság részére, így a folyamatban lévő ügyek állásáról nem tudunk felvilágosítást adni. Ha ügyének állásáról pontosabb információt szeretne kapni, kérem, vegye fel a kapcsolatot a magyar hatósággal.

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni. Ez esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság elkészíti a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

II., Az eljárás díja

Az állampolgársága fennállásának igazolására irányuló eljárás illetékmentes. Amennyiben a magyar állampolgárság fennállásáról három évig érvényes  „Állampolgársági bizonyítvány” kiállítását kéri, úgy a honlapon, a „Konzuli díjak” pont alatt szereplő illetéket és konzuli közreműködési díjat kell fizetnie.

III., Szükséges dokumentumok

• A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a lap alján. Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év,hó,nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

• Érvényes fényképes okmány (pl. nemzeti útlevél, személyi igazolvány).

• Mindazon dokumentumok (születési és házassági anyakönyvi kivonatok), amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között.

• A kérelmező külföldi anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés és házasság anyakönyvezéséhez, eredeti anyakönyvi kivonatok).

• Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni.

• Nincs szükség hiteles fordításra az Európán belül kiállított többnyelvű anyakönyvi kivonatok esetében, amennyiben az egyik nyelv az angol, a német vagy a francia továbbá az USA-beli, az ausztrál, a dél-afrikai és új-zélandi, valamint az angol és francia nyelvű kanadai anyakönyvi okiratok esetében.(Portugália esetében az ún. "10 nyelvű okiratok" vonatkozásában sem kell hiteles fordítást bemutatni). Brazil anyakönyvvel rendelkező kérelmező esetében Apostille-lal ellátott dokumentumra van szükség.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben vagy e-mail útján (consulate.lis@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

 

Szintén a fenti e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Konzulátussal, amennyiben a magyar állampolgárságról történő lemondással vagy a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésével kapcsolatban van kérdése.

 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 

Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:

  • a magyar állampolgárság fennállását;
  • a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését);
  • vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

Bővebb adattartalmú állampolgársági bizonyítvány is kérhető, pl. ha a külföldi hatóság azt kéri igazolni, hogy a kérelmező mikor vagy milyen módon szerezte meg a magyar állampolgárságot, vagy egy adott időpontban, időszakban magyar állampolgár volt-e.

A bizonyítvány felhasználható:

  • külföldi munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához, ha a külföldi szerv ezt kéri,
  • hagyatéki ügy intézéséhez,
  • magyarországi ingatlan vásárlásához,
  • minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál folyó eljárásban, amelyben az állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított 3 évig érvényes, amely időn belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az állampolgársági státusz megváltozásával.

Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti állampolgárságától függetlenül. A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője járhat el. Más személy állampolgárságának igazolását az kérheti, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja. Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, illetve átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.

Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.