HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgárokat érintő valamennyi külföldön bekövetkezett anyakönyvi eseményt (születés, házasság, válás, halál) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A kérelmeket Magyarországon a kormányhivataloknál, Portugáliában a magyar nagykövetség konzuli részlegénél, valamint a tiszteletbeli konzuloknál lehet benyújtani. Az anyakönyvezési ügyeket Budapest Főváros Kormányhivatala végzi Budapesten, nagykövetségünk konzuli részlege csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén körülbelül 6 hónap.

Fordításra nincsen szükség a portugál hatóságok által kiállított anyakönyvek esetében, amennyiben az a „tíz nyelvű”, teljes kivonat.

Születés anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • Kitöltött formanyomtatvány (a nyomtatványt kiskorú esetén mindkét szülőnek alá kell írnia)
 • Külföldi születési anyakönyvi kivonat eredetiben vagy konzuli hiteles másolatban;
 • amennyiben az eredeti okiratot szeretné megtartani, konzuli hiteles másolat készítésére van lehetőség
 • Apostille hitelesítésre nincs szükség portugál anyakönyvek esetében
 • egyéb országban kiállított anyakönyvi kivonatok kapcsán, amennyiben nem angol, német, francia nyelvű okiratokról van szó, szükséges a hiteles fordítás elkészítése (OFFI: http://www.offi.hu/, vagy a kiállító országban magyar konzuli szolgálata által)
 • Személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok
 • Szülők házassági anyakönyvi kivonata eredetiben vagy hiteles másolatban, amennyiben a szülők házassága még nem került anyakönyvezésre Magyarországon, ezt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezni kell
 • Ha az anyakönyvezendő személy születésének időpontjában a szülők nem voltak házasok, illetve a házasságra csak a születést követően kerül sor, apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges. Az apai nyilatkozat csak konzul előtt, személyesen tehető meg. A nyomtatványt az anyának, illetve 14. életévének betöltése után az anyakönyvezendő személynek is alá kell írnia. Az anya és a gyermek tiszteletbeli konzul előtt is aláírhatja az apai elismerő nyilatkozathoz való hozzájárulást.
 • Születés hazai anyakönyvezésekor az anyakönyvezendő személyt külföldi vagy magyarországi címre nyilvántartásba kell venni. Kiskorú nyilvántartásba vételéhez mindkét szülő konzul vagy anyakönyvvezető előtt tett aláírására szükség van. Kiskorú személyt az apa, az anya vagy a szülők közös bejelentett lakcímére lehet nyilvántartásba venni. Az anyakönyvezendő kiskorú személy nyilvántartásba vételéhez külföldi címet abban az esetben lehet megadni, ha a szülők közül legalább egy ezen a külföldi lakcímen nyilvántartásba vetette magát.

 

 

 

Házasság anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt házasságának anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles konzuli másolatban
 • a magyar állampolgársággal rendelkező házastárs születési anyakönyvi kivonata
 • a felek állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes útlevél, állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat
 • a felek személyazonosságát igazoló okiratok
 • a házasságot megelőző elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentum (jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat)

Válás anyakönyvezése

Amennyiben a külföldön kötött és külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot és a válást egyaránt anyakönyveztetni kell.  A két eljárás egyszerre is kezdeményezhető.

Külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • válást igazoló eredeti okirat (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bontóítélet) hiteles magyar fordítással
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • a felek állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes útlevél vagy egyéb személyazonosságot igazoló okirat 

Haláleset anyakönyvezése

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • halál tényét bizonyító külföldi anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles másolatban
 • az elhunyt személy magyar születési anyakönyvi kivonata eredetiben
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat fénymásolata (érvényes útlevél, személyazonosságot igazoló okirat, lakcímkártya, egy évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány)
 • ha az elhunyt a haláleset időpontjában házas, elvált vagy özvegy volt, ezen családi állapotok igazolására szolgáló okiratok másolata

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

 A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

„2009. évi XXIX. tv. 1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
 • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok. A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt, ún. „Brüsszel II” adatlap. (A határozatokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni),
 • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
 • magyar lakcímkártya,
 • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
 • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).

 

Névváltoztatás

A) Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes főosztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködő szerepet tölt be ezen ügyekben.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
 • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

 

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

B) Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, ügyfélfogadási időben előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat;
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából).

 

Anyakönyvi okiratok kiállítása

2018. január 1-től lehetőség van az ügyfél kérelmére az anyakönyvi kivonatok (születés, házasság, haláleset, BÉT) kinyomtatására a külképviseleten is. Attól függően, hogy az anyakönyvi esemény szerepel-e az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) a kivonatot néhány munkanapon belül elkészítjük. Amennyiben az anyakönyvi esemény még nem szerepel az EAK-ban, úgy a kérelmet a Nagykövetség az illetékes anyakönyvvezetőhöz küldi, aki azt először a rendszerben rögzíti. Ezután kerülhet sor az anyakönyvi kivonatot kinyomtatására a Nagykövetségen. 

Az okirat kiállítás díjtalan.