ÚTLEVÉL

Magánútlevélre minden magyar állampolgár jogosult. A külföldön tartózkodó/élő magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít az eljáró magyar hatóság részére. A kérelem felvételekor az ügyfélnek 12 éves kortól ujjlenyomatot kell adnia, valamint fotó és aláírás vételezésére is sor kerül.

Figyelem! Amennyiben a kérelmező családi állapotában változás következett be (pl. megházasodott vagy elvált) úgy az útlevélkérelmével egyidejűleg az eseményt Magyarországon anyakönyveztetni köteles!

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a külképviseletre, az útlevél ennek megfelelően általában 4-8 héten belül érkezik meg a külképviseletre. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a magyar állampolgárságot igazoló érvényes dokumentumokkal és a magyar digitális személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból (kötelezően) állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan akár 10-12 hónappal meghosszabbodik. De felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél  hosszabb is lehet! Különösen, ha külföldön bekövetkezett (Magyarországon még nem regisztrált) anyakönyvi események kötelező hazai anyakönyvezése is kiegészíti az állampolgársági vizsgálatot. A hivatalból indított állampolgársági vizsgálat nem jelenti a magyar állampolgárság elvesztését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a magyar születési anyakönyvi kivonat nem igazolja a magyar állampolgárságot, csupán a magyarországi születés tényét. Postázás vagy személyes felvétel előtt a cserélni kívánt, de még érvényes útlevelet be kell mutatni érvénytelenítés céljából.

 

Kérelem benyújtása

A kérelem beadásakor személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. A kérelem átvételekor a konzul ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Kiskorú esetében akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, tiszteletbeli konzul vagy útlevélhatóság előtt már megadta és az erre vonatkozó iratot bemutatja. A kérelem benyújtható  a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell megfizetni. Magyarországon beadott útlevelek külképviseleten történő átvétele esetén be kell fizetni a konzuli közreműködési díjat, illetve átvételkor az előző útlevelet be kell mutatni érvénytelenítés céljából.

Bemutatandó okmányok:

 • magyar állampolgárságot igazoló okmányok (érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • lejárt magyar útlevél esetén egyéb érvényes személyazonosításra szolgáló (fényképes) irat: külföldi útlevél, magyar vagy külföldi jogosítvány, diákigazolvány;
 • magyar anyakönyvi kivonatok (nem fordítások!);
 • lakcímkártya (ha van);
 • magyar névváltoztatási okirat (ha van);
 • szülői beleegyező nyilatkozat kiskorú esetén;
 • szülők érvényes személyazonosító iratai kiskorú esetén;
 • magyar állampolgár szülő nyilatkozata 6 éven aluli, Magyarországon még nem anyakönyvezett gyermeke első útlevél kérelméhez (ebben az esetben az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatot is be kell mutatni);
 • rendőrségi jegyzőkönyv eltulajdonított útlevél esetén.

 

Az útlevelek érvényességi ideje:

 • 6 év alatti kiskorú részére: 3 év
 • 6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
 • 18 év feletti részére: 5 vagy 10 év.