Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I., Hitelesítés a konzulátuson 

1., Aláírás hitelesítése

A) Magánszemély aláírásának hitelesítése
Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.

A hitelesítés elkészültének várható idejéről a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak postázni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. 

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

B) Cégjegyzés hitelesítése

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláírónak a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan 30 napnál nem régebbi (közhiteles) okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat). Ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, akkor azt kell igazolni, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén szintén igazolni kell, hogy a szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Ebben az esetben a a külföldi cégkivonatot a megfelelő felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

C) Életbenléti igazolás

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyes adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi egy adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül vissza kell küldeniük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatványon az ellátásra jogosult személy sajátkezű aláírásának a hitelesítésére nem csak a konzul jogosult, hanem brit közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, egyéb brit hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató (bank) is. Ha a nyugdíjas az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, akkor az adatok valódiságát az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja. 

Amennyiben az életbenléti igazoláshoz az aláírását a nagykövetségen kívánja hitelesíttetni, az életbenléti igazoláson az aláírás hitelesítése díjmentes.  

Kérjük, hogy az adategyeztetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel (pl. elfogadják-e egy adott brit hatóság hitelesítését, határidők, stb.) közvetlenül a magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz szíveskedjenek fordulni. 

2. Fordítás hitelesítése

A konzulátus magyar nyelvről portugál nyelvre, illetve portugál nyelvről magyarra történő fordítás hitelesítését vállalja anyakönyvezések, illetve erkölcsi bizonyítványok esetében. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is küldje meg nekünk!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

A személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratokat a konzulátus postázza. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében alakul. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható. 

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. 

Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.